Vykdomos programos

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS PROGRAMOS APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas: Ugdymo proceso užtikrinimo programa.

Programos parengimo argumentai: Programa parengta, siekiant racionaliai panaudoti turimą materialinę bazę ir intelektualinius resursus teikiant kokybiškas švietimo paslaugas. Panaudoti alternatyvius finansavimo šaltinius vykdant ugdymo proceso organizavimą.

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: Sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei.

Programos tikslas: Užtikrinti ugdymo programų įvairovę.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą užtikrinamas neformaliojo ugdymo ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir mėgėjų programų įgyvendinimas. Norint užtikrinti kokybišką neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimą reikalinga aukšta mokytojų kvalifikacija, nuolatinis tobulėjimas, materialinės bazės atnaujinimas. Mokytojai motyvuojami ieškoti neformaliojo švietimo programų turinio pateikimo būdų. Mokinių ugdymas turi atitikti higienos normų reikalavimus.

01 uždavinys: Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus pagal neformaliojo vaikų švietimo programas. Įgyvendinant šį uždavinį bus sudaromos sąlygos mokinių pažinimo, saviraiškos ir lavinimosi poreikiams tenkinti, ugdomos vaikų kompetencijos plėtojant prigimtinius vaikų gebėjimus, padedama tapti jiems aktyviais visuomenės nariais.

Back to Top