Informacija dėl atleidimo nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą

Prašymai dėl atleidimo nuo atlyginimo už mokslą priimami iki 2023-09-25 14.00 val.

Kartu su prašymu pateikite dokumentus, kurių pagrindu Jums yra taikomos atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą lengvatos.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ
VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VII SKYRIUS
ATLYGINIMAS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ

40. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas:
40.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
40.2. jeigu Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti neformaliojo vaikų švietimo programą) skyrimo vaikui;
40.3. jeigu mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų dienos centruose;
40.4. jeigu vaikas auga daugiavaikėje šeimoje;
40.5. mokinių vasaros atostogų metu, jei nedalyvauja vykdomose programose, kursuose, stovyklose ir kt.;
40.6. jeigu įstaiga nevykdo veiklos dėl objektyvių priežasčių ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, sprendimą priėmus Mokyklos ar Centro direktoriui, ilgiau kaip 5 darbo dienas, – sprendimą priėmus
Savivaldybės administracijos direktoriui;
40.7. jeigu mokinys nedalyvavo ugdymo procese dėl pateisinamų priežasčių (dėl ligos, šeiminių aplinkybių) ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės.

Skaityti visą dokumentą

SPRENDIMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIŲ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

Back to Top